Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 1. Na ocenę końcową z przedmiotu informatyka składają się oceny:

  – ze sprawdzianów i prac klasowych,

  – kartkówek,

  – zadań domowych,

  – wykonanie notatki z lekcji,

  – pracy uczennicy na lekcji,

  – odpowiedzi ustnej.

 2. Prace klasowe mogą być podsumowujące przerobiony dział, semestralne i roczne.

 3. Kartkówki mogą zostać przeprowadzone bez zapowiedzi:

  – z trzech ostatnich lekcji,

  – z przeprowadzonej bieżąco lekcji (sprawdzające uczestnictwo uczennicy w lekcji),

  – z ostatniej pracy domowej.

 4. Prace klasowe są zapowiadane co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

 5. Inne formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności:

  – przygotowanie pomocy dydaktycznych,

  – uczestnictwo w zawodach informatycznych,

  – pisanie minirozprawek o tematyce informatycznej,

  – aktywny udział w kółku informatycznym.

 1. Ocenę celującą może otrzymać uczennica:

  – której wiadomości i umiejętności wykraczają w sposób znaczący poza zakres treści nauczania, bierze udział w konkursach informatycznych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, bierze aktywny udział w kółku.

 2. Uruchamianie programów oraz wchodzenie na strony w Internecie, które nie są potrzebne do wykonania zadania zleconego przez nauczyciela na lekcji skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej za pracę na lekcji oraz wykonania dodatkowego zadania.

  W szczególności nie korzystamy z poczty elektronicznej, facebooka, komunikatorów.

  Uczennice logują się do systemu po tym, jak nauczyciel da znak rozpoczęcia pracy z komputerem.

Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s