Ogólne kryteria oceniania dla przedmiotu Informatyka

Przedmiotowy system oceniania w tym blogu pojawił się na początku roku szkolnego, ale chyba nigdy dosyć przypominania o tym, za co można otrzymać dobre oceny z przedmiotu Informatyka.

Poniżej, tu przytoczone kryteria, znajdują się w programie nauczania przygotowanym przez wydawnictwo Operon i dopuszczonym do użytku w szkole przez Ministerstwo Edukacji. (Informatyka, W. Hermanowski) Proszę zwrócić uwagę na to, jak terminowość oddawania prac wpływa na uzyskaną ocenę. Kryteria te dotyczą tylko wycinka możliwych aktywności ucznia, które są oceniane, a mianowicie wykonywanych prac (przygotowywanych plików). Inne aktywności wymienione są w linkowanym wyżej PSO.

− ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który wykonuje ćwiczenie z pomocą nauczyciela lub kolegi z zespołu, niedbale korzysta z narzędzi i nie stosuje wszystkich zaleceń wynikających z zadania, nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować w grupie;

− ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który poprawnie użył narzędzi określonych w zadaniu, lecz nie wykorzystał wszystkich ich możliwości; w końcowym dokumencie lub projekcie występują niedoskonałości wynikające z niedbałości lub nieumiejętnego korzystania z narzędzi edytora; uczeń ma problemy ze współpracą z członkami zespołu;

− ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który samodzielnie wykonuje zadania, bez problemów współpracuje z członkami zespołu, oddaje prace w określonym terminie; projekty mają drobne usterki, występują nieuzasadnione odstępstwa od założeń zadania;

− ocenę bardzo dobrą powinien uzyskać uczeń: samodzielnie wykonujący ćwiczenie lub swoje zadania w zespole, oddający prace w wyznaczonym terminie, używający wszystkich możliwych opcji narzędzi do poprawy jakości wykonanej pracy, oddający prace estetyczne bez wad (zawierające drobne błędy lub niedociągnięcia, które nie wpływają na jakość pracy);

− ocenę celującą powinien uzyskać uczeń: perfekcyjnie wykonujący założenia danego projektu lub zadania, oddający prace w wyznaczonym czasie, pracujący samodzielnie lub spełniający wzorowo swoje zadania w zespole (np. jako lider grupy);  w przypadku zadań graficznych powinno być spełnione kryterium estetyki i zgodności z zasadami tworzenia danego rodzaju grafiki oraz prawidłowe wykorzystanie narzędzi edytorów.

Powodzenia w pracy w drugim semestrze!

Advertisements
This entry was posted in Organizacyjne and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s